ONBEGRENDSE ONTWIKKELINGEN | TABULA SCRIPTA

ZEEP is betrokken bij verschillende ontwikkelingen op het industrieterrein de Isselt. Vanwege de uitstekende ligging ten opzichte van het stadscentrum en de groei van de stad zal de industrie hier in de toekomst deels plaats moeten maken voor woon- en werkfuncties. Een proces dat al ingang is gezet. Wij willen in de case studie Cosmara onderzoeken en mogelijk al de eerste stappen zetten waar en hoe het mogelijk is het bestaand aanwezige werken en nieuw wonen te combineren.

Schaarse aan ruimte in de stad is ontstaan door de grote vraag naar woon- en werkruimte als gevolg van de groei van de stad. Door functiemenging en intensivering kunnen we beter gebruik maken van de nog beschikbare grond: wonen, werken, verblijven, mobiliteit, groen moeten worden gecombineerd en geconcentreerd. Door de schaarse  ruimte te delen kan de druk op de vastgoedmarkt en infrastructuur (woon-werkverkeer) worden verminderd.

Tussen de Industrieweg en de industriehaven aan de Eem ligt het Cosmara terrein; een gebied dat de afgelopen 10 jaar sterk van karakter is veranderd. Zware industrie heeft plaatsgemaakt voor kleinere creatieve ondernemingen, maakindustrie, horeca en andere bedrijvigheid. De levendigheid van dit gemixt werkgebied wordt onder andere bepaald door de functies aan een groen evenementenveld, de middelbare school het Element, restaurants  en legt hier een link naar het Soesterkwartier. Een gemengd woon-werk gebied is hier in de toekomst dus goed voor te stellen. Het industriële karakter en de karakteristieke panden op de locatie vormen een goede basis voor de gebiedsidentiteit voor wonen en werken op het Cosmara terrein.

Hiervoor zijn nu echter nog teveel belemmeringen, zoals geluidshinder en visuele belemmeringen. Door slim te ontwerpen zouden deze belemmeringen echter geen hinder hoeven geven aan woonfuncties. Wij stellen hiervoor een zonering binnen het Cosmara terrein voor, die verschillende typen werken toelaat op verschillende locaties binnen het plan. Het verkeer wordt ondergronds en in mobiliteitshubs opgelost, zodat er ruimte overblijft voor groen en verblijven. Verschillende functies en typologieën brengen variatie in doelgroep, architectuur, gebruik en levendigheid in het gebied.

Deze case study zal aanzet zijn tot het vinden van manieren om binnen gemengde hoog-stedelijke milieus de werkkwaliteit te behouden en de duurzame woonmogelijkheid en -kwaliteit te vergroten.